• uncategorized

Modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal s-a realizat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2009, care a intrat in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2010.  

 

Noutati legate de impozitul pe profit

In materie de impozit pe profit, apare in legislatia fiscala romaneasca notiunea de persoane juridice cu sediul social in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene, adica societatile europene. Aceste persoane juridice sunt considerate persoane obligate la plata impozitului pe profit, impozit aplicat asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate. Prevederile Codului Fiscal in legatura cu operatiunile de reorganizare in care sunt implicate societatile din diferite state membre sunt completate cu prevederi specifice referitoare la aceste persoane juridice.

Astfel, sunt stabilite regulile fiscale care se aplica in situatia transferului sediului social al unei societati europene din Romania in alte state membre ale Uniunii Europene. In cazul veniturilor din proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzareacesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana, obtinute de persoanele juridice straine, obligatia de a calcula, retine, declara si vira impozitul pe profit revine cumparatorului atunci cand cumparatorul este o persoana juridica romana sau o persoana juridica straina care are un sediu permanent inregistrat fiscal in Romania la momentul tranzactiei.

Tot in ceea ce priveste impozitul pe profit se completeaza regimul incheierii perioadei impozabile in cazul contribuabililor care isi inceteaza existenta in cursul anului prin dizolvare cu si fara lichidare. O noutate in Codul Fiscal o constituie deductibilitatea cheltuielilor cu taxa pe valoarea adaugata platita intr-un alt stat membru al UE si aferenta unor bunuri sau servicii achizitionate in scopul realizarii de venituri impozabile. In schimb, nu se vor aplica prevederile referitoare la nedeductibilitatea cheltuielilor inregistrate de contribuabil reprezentand diferente de valoare aferente actiunilor proprii dobandite si anulate ulterior dobandirii.

Cheltuielile sociale efectuate in baza contractului colectiv de munca vor fi deductibile limitat la calculul impozitului pe profit. Astfel, vor intra in categoria cheltuielilor deductibile limitat cheltuielile reprezentand tichetele de vacanta acordate de angajatori. Vor fi deductibile, de asemenea, dobanzile aferente creditelor angajate pentru achizitionarea de imobilizari corporale de natura mijloacelor fixe in cazul in care dobanda este cuprinsa in valoarea de intrare a imobilizarii corporale.

Codul Fiscal fixeaza cadrul legislativ pentru deductibilitatea majorarilor si penalitatilor datorate in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane nerezidente. De asemenea, se aduc lamuriri privind calculul platilor anticipate de impozit pe p r o f i t , in cazul contribuabililor ce au fost platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor in anul precedent si in cazul contribuabililor care depun declaratii anuale rectificative de impozit pe profit pentru anul precedent.

Toti contribuabilii vor avea obligatia de a declara si a plati trimestrial impozitul pe profit, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul. Au fost scoase din categoria cheltuielilor deductibile limitat si dobanzile aferente imprumuturilor de la institutiile care desfasoara activitatea de creditare cu titlu profesional.  

 

Modificari in regimul impozitului pe venit

In ce priveste regimul impozitului pe venit, apar modificari notabile, incepand cu Declaratia privind venitul realizat, care se va numi Declaratie de impunere. A fost introdusa obligativitatea calcularii si declararii impozitului anual de catre contribuabil, prin declaratie de impunere anuala si a fost stabilit un nou termen de depunere a declaratiei de impunere si de plata a impozitului anual: data de 25 mai a anului ce urmeaza dupa cel pentru care se declara venitul. Se observa o tendinta de simplificare a sistemului, in special pentru persoanele care obtin venituri din activitati independente, incluzand si drepturi de autor, acestea putand plati un impozit final, fara sa mai intre in procedura de regularizare.

O precizare semnificativa vizeaza venitul brut din activitati independente, in care se includ si veniturile din dobanzi primite de la banci pentru disponibilitatile banesti aferente afacerii, veniturile din alte activitati adiacente, precum si veniturile incasate ulterior incetarii activitatii independente, pe baza facturilor emise si neincasate pana la incetarea activitatii. In opozitie cu acest aspect, nu sunt considerate venit brut din activitati independente bunurile din patrimoniul unei afaceri care trec prin reorganizare in patrimoniul altei afaceri a aceluiasi contribuabil, cand se pastreaza destinatia bunurilor.

Se stabilesc reguli privind raportarea venitului net sau pierderii fiscale in cazul reorganizarii in cursul anului fiscal. Se introduc prevederi referitoare la deductibilitatea cheltuielilor efectuate pentru intretinerea si functionarea spatiilor folosite pentru desfasurarea afacerilor in cadrul activitatilor independente, in cazul in care documentele sunt emise pe numele proprietarului, si nu pe numele contribuabilului. Se aduc precizari privind includerea in alte venituri impozabile impuse definitiv, prin retinere la sursa, pentru: venituri sub forma anumitor bunuri, servicii si alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, fosti salariati si membrii familiilor acestora, potrivit clauzelor contractului de munca sau in baza unor legi speciale.

Noile prevederi includ tichetele de vacanta la categoria veniturilor salariale neimpozabile si dau o noua definitie veniturilor impozabile din cedarea folosintei bunurilor. Astfel, potrivit OUG 109/2009, veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt acele venituri in bani si/sau in natura provenite din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente. Conform noilor reglementari care completeaza Codul Fiscal, dividendele reprezinta o distributie in bani sau in natura efectuata de o persoana juridica unui participant la persoana juridica drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica.

Se vor trata drept dividende si se vor impozita: diferenta platita in plus de o persoana juridica peste pretul pietei, pentru bunurile sau serviciile achizitionate de la un participant la persoana juridica; suma platita de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile furnizate in favoarea unui actionar sau asociat al persoanei juridice, in scopul personal al acestuia; in legatura cu sediile permanente din Romania, se face precizarea ca perioadele de timp consumate pentru realizarea unor contracte conexe legate direct de primul contract se adauga la perioada consumata cu realizarea contractului de baza; tranzactiile efectuate cu un contribuabil inactiv nu sunt luate in considerare.  

 

Noi reguli pentru TVA si accize

In ceea ce priveste taxa pe valoare adaugata, se stabileste modul de calcul al echivalentului in lei al plafonului pentru achizitii intracomunitare de 10.000 de euro. Sunt prezentate lamuriri cu privire la activitatile economice din sfera de cuprindere a taxei, inclusiv cazurile cand o persoana fizica e obligata sa se inregistreze in scop de TVA. Se modifica normele privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii taxabile. Se aduc lamuriri si precizari cu referire la locul livrarii de bunuri si locul achizitiei intracomunitare de bunuri. Persoanele impozabile care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania au obligatia sa isi schimbe perioada fiscala si utilizeaza ca perioada fiscala luna calendaristica doar in anul curent si in anul urmator.

Daca in cursul anului urmator nu efectueaza nicio achizitie intracomunitara de bunuri, persoana respectiva va putea reveni la trimestrul calendaristic drept perioada fiscala urmand sa depuna si declaratia de mentiuni in care sa inscrie cifra de afaceri din anul precedent. Sunt modificate regulile referitoare la stabilirea locului livrarii in cazul prestarii de servicii. Astfel, in cazul in care serviciile sunt prestate catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare, locul de prestare a serviciilor este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice.

Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Daca serviciile sunt prestate catre o persoana juridica neimpozabila, locul de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale economice.

Daca serviciile sunt prestate de la un sediu fix al prestatorului, aflat in alt loc decat locul in care persoana impozabila si-a stabilit sediul activitatii economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Sunt descrise elemente suplimentare privitoare la exigibilitatea TVA, baza de impozitare, scutirile pentru operatiuni din interiorul tarii si scutirile speciale legate de traficul international de bunuri.

Se prezinta procedura de rambursare a taxei catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania si rambursarea TVA de catre alte state membre catre persoane impozabile stabilite in Romania. Se fac precizari cu privire la regimul special de scutire pentru: intreprinderile mici a caror cifra de afaceri anuala este inferioara plafonului de 35.000 de euro, regimul special aplicabil agentiilor de turism, regimul special pentru bunuri second-hand. Se fac noi precizari privind inregistrarea in scopuri de TVA, inclusiv privind inregistrarea in scopuri de TVA pentru servicii.

Orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA va depune declaratia recapitulativa, formular 390, lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii. Declaratia recapitulativa se va depune atat pentru achizitii sau livrari intracomunitare de bunuri, cat si pentru prestari sau achizitii de servicii catre sau de la persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in UE, pentru care locul prestarii se determina conform regulii generale aplicabile persoanelor impozabile si pentru care exigibilitatea TVA a luat nastere in luna calendaristica respectiva.

Se aduc precizari privind ajustarea dreptului de deducere in situatia in care, ulterior depunerii decontului de taxa, se constata erori in calculul pro rata pentru perioade anterioare. Se reglementeaza expres dreptul contribuabililor de a deduce TVA intr-o perioada de cel mult cinci ani consecutivi, incepand cu data de 1 ianuarie a anului care urmeaza celui in care a luat nastere dreptul de deducere, chiar si ulterior unui control fiscal, in situatia in care taxa inscrisa in facturile pentru achizitii era exigibila in perioada supusa inspectiei fiscale.

In domeniul accizelor, OUG nr. 109/2009 prevede: modificarea si completarea unor definitii ale operatorilor economici ce efectueaza operatiuni cu produse accizabile; redefinirea momentului de eliberare pentru consum a produselor supuse accizelor armonizate; definirea expresa a platitorilor de accize in cazul produselor supuse accizelor armonizate; crearea cadrului juridic necesar introducerii sistemului informatizat pentru facilitarea si moni tor i zarea circulatiei intracomunitare a produselor accizabile in regim suspensiv de accize; stabilirea procedurilor care trebuie utilizate pentru aplicarea sistemului informatizat; introducerea posibilitatii de impartire a responsabilitatii de garantare a riscului de neplata a accizelor care ar putea deveni exigibile; stabilirea regimului accizelor pentru lipsurile si pierderile de produse accizabile in afara regimului suspensiv de accize. Sunt eliminate din sfera de aplicare a accizelor produsele de lux precum confectiile din blanuri naturale, articolele din cristal, bijuteriile din aur si platina, parfumurile, armele, inclusiv cele de vanatoare, dar nu si cele de uz militar. In aceeasi categorie intra iahturile si alte nave si ambarcatiuni de agrement, cu sau fara motor, motoarele cu putere de peste 25 CP destinate iahturilor si altor nave sau ambarcatiuni pentru agrement.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *